Правила за поверителност

Ние сме много доволни от интереса ви към нашата компания. Защитата на данните е от особено значение за управлението на Шванк ГмбХ [Schwank GmbH]. Използването на уебсайта на Schwank GmbH като цяло е възможно без предоставяне на лични данни. Ако обаче даден субект на данни иска да използва специални услуги на нашата компания чрез уебсайта ни, може да се изисква обработка на лични данни. Ако обработването на лични данни се изисква, а няма правно основание за това, ние винаги искаме разрешение от субекта на данните.

 

Обработката на лични данни като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (DS-GVO) и в съответствие със специфичната за всяка държава информация за защита на данните, приложими към Schwank GmbH. С тази политика за поверителност нашата компания се стреми да информира обществеността за естеството, обхвата и целта на личната информация, която събираме, използваме и обработваме. Освен това, субектите на данни ще бъдат информирани за техните права съгласно настоящата политика за защита на личните данни.

 

Schwank GmbH, като отговорна страна по обработката на данни е въвела множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Независимо от това , предаването на данни по интернет може по принцип да съдържа уязвимост относно сигурността, така че да не може да се гарантира абсолютна защита. По тази причина, всички субекти на данни могат свободно да ни предоставят лични данни чрез алтернативни начини, например по телефона.

 

1. Определения

 

Политиката за защита на личните данни на Schwank GmbH се основава на терминологията, използвана от европейската директива и регулаторния орган към момента на издаване на Регламента за обща защита на данните (DS-GVO ). Нашата политика за поверителност трябва да бъде лесна за четене и разбиране за обществеността, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, бихме искали да обясним предварително използваната терминология.

 

В настоящите правила за поверителност ние използваме следните термини, без ограничение:

 

 • а) Лични данни

   

  Личните данни са всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (наричано по-долу „субект на данните“). Физическото лице се счита за определимо, когато може пряко или непряко да бъде определено по-специално чрез свързване с идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, изразяващи физическата, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

   

 • б) Субект на данните

   

  Субект на данните е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора на данни.

   

 • в) Обработка

   

  PОбработка означава всеки процес, със или без помощта на автоматизирани процедури или поредица от операции, свързани с лични данни, като придобиване на данни, събиране, организация, подреждане, съхранение, настройка или модификация, четене, възстановяване, използване, разкриване чрез и предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, спогодба или асоцииране, ограничаване, изтриване или заличаване.

   

 • г) Ограничаване на обработката

   

  Ограничаване на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи бъдещата им обработка.

   

 • д) Профилиране

   

  Профилиране означава всякакъв вид автоматизирана обработка на лични данни, състояща се в използване на тази лична информация, за да се оценят определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-специално да се анализират или предскажат аспекти, свързани с работата, икономическата ситуация, здравето, интересите, надеждността, поведението, местоположението или промяната на местоположението на това физическо лице.

   

 • е) Псевдонимизация

   

  Псевдонимизацията е обработка на лични данни по такъв начин, че те вече да не могат да се приписват на конкретно физическо лице, без да е необходима допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация е отделена и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

 •  

   ж) Администратор, или Администратор на данни

 •  

  Администратор или администратор на данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, учреждение или друго образувание, което самостоятелно или съвместно с други решава относно целите и средствата за обработка на лични данни. Когато целите и средствата за тази обработка се определят от правото на Съюза или от правото на държавите-членки, администраторът или специфичните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени съгласно правото на Съюза или на националното право.

   

 • з) Обработващ данни

   

  Обработващият данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, учреждение или друго образувание, което обработва лични данни от името на администратора.

   

 • и) Получател на данни

   

  Получател на данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, учреждение или друго лице, на което се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна. Въпреки това, органите, които могат да получават лични данни съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство във връзка с конкретно искане за разследване, не се считат за получатели на данни.

   

 • й) Трета страна

   

  Трето лице е физическо или юридическо лице, публичен орган, обект или структура, различна от субекта на данните, администратора, обработващия и онези лица, които са упълномощени под пряката отговорност на администратора или обработващия да обработват личните данни.

   

 • к) Съгласие

   

  Съгласието е всяко доброволно дадено изявление за намерение по информиран и недвусмислен начин от субекта на данните за конкретния случай под формата на изявление или друго явно потвърждаващо действие, чрез което субектът на данните посочва, че се съгласява с обработката на личните му данни.

   

2. Име и адрес на администратора на данни

 

Администраторът на данни, както е дефиниран в Общия регламент за защита на данните, другите приложими закони за защита на данните в държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби за защита на данните, които са:

 

VAC Bulgaria Ltd.

BG-1463 Sofia

Tsar Assen Str.

Bulgaria

Phone/fax:+359 2 953 04 49

Email: office(at)vacbulgaria.com

Website: www.vacbulgaria.com

 

3. Бисквитки

 

Уеб страниците на Schwank GmbH използват „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се депозират и съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

 

Много уебсайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения „ИД на бисквитката“. ИД на е нейния уникален идентификатор. Той се състои от поредица от знаци, чрез които интернет страниците и сървърите могат да бъдат приписани към конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените уебсайтове и сървъри да разграничават индивидуалния браузър на субекта на данните от други интернет браузъри, съдържащи други бисквитки. Конкретен уеб браузър може да бъде разпознат и идентифициран от уникалния идентификационен номер на бисквитката.

 

Чрез използването на бисквитки Schwank GmbH може да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, което не би било възможно без задаването на бисквитки.

 

Чрез използването на бисквитки информацията и услугите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани в полза на потребителя. Бисквитките ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаем потребителите на нашата уеб страница. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите при използването на нашия уебсайт. Например, потребителят на интернет страница, използваща бисквитки не е необходимо да въвежда отново идентификационните си данни всеки път, когато посещава уебсайта, тъй като това се прави от уеб страницата и от бисквитката, съхранени в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на пазарската кошница в онлайн магазина. Онлайн магазинът помни елементите, които клиентът поставя във виртуалната пазарска количка въз основа на бисквитката.

 

Субектът на данните може по всяко време да предотврати използването на бисквитки чрез уебсайта ни, като промени съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин трайно отхвърли настройките на бисквитките. Освен това, вече зададените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички обикновени уеб браузъри. Ако субектът на данните деактивира настройката на бисквитките в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да се използват в пълна степен.

 

4. Събиране на общи данни и информация

 

Сайтът на Schwank GmbH събира набор от общи данни и информация всеки път, когато сайтът бъде посетен от субект на данни или автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Може да се събере следната информация: (1) използваните видове браузъри и версии, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) интернет страницата, от която системата за достъп на нашия уебсайт идва (така наречените препращащи устройства) (4) под-страниците, до които можете да получите достъп чрез системата за достъп на нашия уеб сайт, (5) датата и часа на достъп до уебсайта, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) интернет-доставчика на посещаващата ни система, (8) други подобни данни и информация, използвани за защита в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

 

При използването на тези общи данни и информация, Schwank GmbH не прави каквито и да е заключения относно субекта на данните. По-скоро, тази информация е необходима за (1) правилното предоставяне на съдържанието на уебсайта, (2) оптимизиране съдържанието на нашия уебсайт и рекламирането му, (3) осигуряване на непрекъснатото функциониране на нашите информационни технологии и технологията на нашия уебсайт, както и (4) предоставяне на правоприлагащите органи на информацията, необходима за правоприлагането в случай на кибернетична атака. Schwank GmbH оценява тези анонимно събрани данни и информация, както статистически, така и с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните в нашата компания, за да се осигури най-добро възможно ниво на защита на обработваните от нас лични данни. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

 

5. Абонамент за нашия бюлетин

 

На уебсайта на Schwank GmbH потребителите получават възможност да се абонират за нашия бюлетин. Кои лични данни се предават на администратора на данни чрез абонамент за бюлетина, може да се види от входната маска, използвана за тази цел.

 

Schwank GmbH на редовни интервали информира своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетина си за оферти на компанията. Бюлетинът на нашата компания може да бъде получен от субекта на данни само ако (1) субектът на данните има валиден имейл адрес и (2) регистрите на данните за съответния информационен бюлетин. За правни цели имейл с потвърждение, използващ процедурата за двойно включване, ще бъде изпратен на имейл адреса, въведен от субекта на данните за пръв път за изпращане на бюлетини. Този имейл за потвърждение се използва, за да се провери дали собственикът на имейл адреса като субект на данните всъщност е разрешил получаването на бюлетина.

 

При абонамент за бюлетина ние съхраняваме също и IP адреса на компютърната система, използвана от субекта на данни по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрация, определени от доставчика на интернет услуги (ISP). Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (потенциална) злоупотреба с електронния адрес на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи като правна защита на администратора на данни.

 

Събраните лични данни за регистрацията в бюлетина ще бъдат използвани изключително за изпращане на нашия бюлетин. Абонатите на бюлетина може също да бъдат уведомявани по електронна поща, ако това е необходимо за обработка на бюлетина или регистрация, какъвто може да е случаят при промени в бюлетина или технически промени. Няма да има разкриване на трети страни на личните данни, събрани като част от услугата бюлетин. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде анулиран от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което лицето, за което се отнасят данните, ни е предоставило за изпращане на бюлетина може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието има съответна връзка във всеки бюлетин. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уебсайта на администратора, или да информирате администратора по друг начин.

 

6. Проследяване на бюлетини

 

Бюлетините на Schwank GmbH съдържат така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна картина, вградена в тези имейли, която се изпраща в HTML формат, за да се даде възможност за записване и анализ на файл за вход. Това позволява статистическа оценка на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. С помощта на вградения проследяващ пиксел, Schwank GmbH може да открие дали и кога е било отворено електронно съобщение и кои връзки в имейла са избрани от субекта на данните.

 

Личните данни, събрани чрез проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетините, ще бъдат съхранявани и оценени от администратора, за да се оптимизира доставката на бюлетини и по-добре да се адаптират съдържанията на бъдещите бюлетини към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни. Субектите на данни имат право по всяко време да отменят отделната декларация за съгласие, предоставена чрез процедурата за двойно включване. След отказа, тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. Schwank GmbH автоматично счита отказа от получаване на бюлетина за отмяна.

 

7. Връзка чрез уебсайта

 

Въз основа на правните разпоредби, сайтът на Schwank GmbH съдържа информация, позволяваща бърз електронен контакт с нашата компания, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако субектът на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предоставени от субекта на данните, ще бъдат автоматично запазени. Такива лични данни, предавани доброволно от субекта на данни на администратора се съхраняват с цел обработка или връзка със субекта на данните. Тези лични данни не се разкриват на трети страни.

 

8. Рутинно заличаване и блокиране на лични данни

 

Операторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта на съхранението или, според случая, както е предвидено в европейските директиви и от регулаторен орган, или от всеки друг законодателен орган чрез закони или правилата, на които се подчинява администраторът.

Ако целта за съхранение не е приложима, или ако срокът на съхранение, определен от европейските директиви и регулаторен орган или от друг съответен законодател, изтече, личните данни ще бъдат блокирани или заличени на рутинна основа в съответствие със законовите разпоредби.

 

9. Права на субекта на данни

 

 • а) Право на потвърждение

   

  Всички субекти на данни имат правото, дадено им от европейските директиви и регулаторния орган, да поискат от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, той може да се свърже с членовете на персонала на администратора на данни по всяко време.

   

 • б) Право на информация

   

  Всички субекти на данни, чиито лични данни се обработват, имат предоставеното им от европейските директиви и регулаторен орган право по всяко време да получават безплатно от администратора на лични данни съхраняваните за тях лични данни и копие от такава информация. Освен това, европейските директиви и регулаторният орган са предоставили на субекта на данни достъп до следната информация:

   

  • Цел на обработката
  • Категории обработвани лични данни
  • Получателите или категориите получатели, на които личните данни са разкрити или предстои да бъдат оповестени, по-специално в случай на получатели в трети държави или международни организации
  • Ако е възможно, планираната продължителност, за която ще се съхраняват личните данни, или ако това не е възможно, критериите за определяне на тази продължителност
  • Съществуващото право на поправка или заличаване на личните данни, отнасящи се до тях, или до ограничаване на обработката от администратора на данни, или правото да се противопостави на такава обработка
  • Съществуващо право на обжалване пред регулаторен орган
  • Ако личните данни не са събрани от субекта на данните: цялата налична информация за произхода на данните
  • Наличието на автоматизирано вземане на решения, включващо профилиране съгласно раздел 22 (1) и (4) от DS-GVO (Общ регламент за защита на данните) и – поне в тези случаи – значима информация относно съответната логика, както и обхвата и планираното въздействие на такава обработка върху субекта на данните.

   

  Освен това, субектът на данни има право на достъп до това, дали личните данни са предадени на трета държава или на международна организация. В такива случаи, субектът на данните има също и правото да получи информация за съответните гаранции във връзка с предаваните данни.

   

  Ако даден субект на данни желае да упражни това си право на информация, той може по всяко време да се свърже с членовете на персонала на администратора на лични данни.

 •  

   в) Право на поправка

 •  

  Всички субекти на данни, чиито лични данни се обработват, имат правото, дадено им от европейските директиви и регулаторен орган, да поискат незабавно отстраняване на всякакви неточни лични данни, отнасящи се до тях. Освен това, субектът на данни има право, с цел обработка, да поиска допълването на непълни лични данни, включително чрез допълнителна декларация.

   

  Ако даден субект на данни желае да упражни това право на поправка, той може да се свърже с членовете на персонала на администратора на данни по всяко време.

   

 • г) Право на изтриване (право на изчистване на данните)

   

  Всички субекти на данни, чиито лични данни се обработват, имат право, дадено им от европейските директиви и регулаторен орган, да изискват от администратора незабавно да заличи личните данни, отнасящи се до тях, при условие че е изпълнена една от следните причини и обработката не се изисква:

   

  • Личните данни са събрани или обработени по друг начин за такива цели, за които вече не са необходими.
  • Субектът на данните отменя съгласието, на което се основава обработката в съответствие с раздел 6 (1) (а) от DS-GVO (Общ регламент за защита на данните) или раздел 9 (2) (а) от DS-GVO и липсва всяка друга правна основа за обработката.
  • Субектът на данни възразява срещу обработката в съответствие с раздел 21 (1) от DS-GVO и няма основателни причини за обработката, или лицето, за което се отнасят данните възразява срещу обработката съгласно раздел 21 (2) от DS-GVO.
  • Личните данни са обработвани незаконно.
  • Заличаването на лични данни е необходимо, за да се изпълни правно задължение съгласно правото на Съюза или националното право, на което администраторът на данни се подчинява.
  • Личните данни са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани съгласно раздел 8 (1) DS-GVO.

   

  Ако някоя от горните причини е приложима и субектът на данните желае да инициира заличаването на лични данни, съхранени в Schwank GmbH, той може да се свърже с членовете на персонала на администратора на данни по всяко време. Членът на персонала на Schwank GmbH ще организира искането за заличаване да бъде изпълнено веднага.

   

  Ако личните данни са били оповестени публично от Schwank GmbH и ако нашата компания е длъжна да заличи личните данни като отговорно лице съгласно раздел 17 (1) от DS-GVO, Schwank GmbH ще предприеме подходящи мерки, като вземе предвид наличната технология както и разходите за внедряване на такива мерки, включително техническо естество, да информира другите администратори, обработващи публикуваните лични данни, че субектът на данните е поискал от него да изтрие всички връзки към въпросните лични данни или копия или възпроизвеждане на тези лични данни, тъй като обработката не се изисква. Член на персонала на Schwank GmbH ще организира необходимите стъпки в отделните случаи.

   

 • д) Право на ограничаване на обработката

   

  Всички субекти на данни, чиито лични данни се обработват имат правото, дадено им от европейските директиви и регулаторен орган, да поискат от администратора да ограничи обработването на данните, ако е изпълнено едно от следните условия:

   

  • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период от време, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.
  • Обработването е незаконно, субектът на данните отказва заличаването им, а вместо това иска ограничаване на тяхното използване.
  • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните изисква данните да уреждат, упражняват или защитават правни искове.
  • Субектът на данни е направил възражение срещу обработката съгласно раздел 21 (1) от DS-GVO и все още не е ясно дали законните причини за администратора на данни надвишават тези на субекта на данните.

   

  Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничение на съхраняваните от Schwank GmbH лични данни, той може да се свърже по всяко време с членовете на персонала на администратора на лични данни. Член на персонала на Schwank GmbH ще започне ограничението на обработката.

   

 • е) Право на преносимост на данни

   

  Всички субекти, чиито лични данни се обработват имат правото, дадено им от европейските директиви и регулаторния орган, да получат личните данни, които ги засягат и които администраторът е получил от тях, в структуриран, общ и машинно четлив формат. Те имат също право да прехвърлят тези данни на друг администратор без пречка от администратора, който е получил личните данни, при условие че обработката се основава на съгласието според раздел 6 (1) (а) от DS-GVO или раздел 9 (2) (а) от DS-GVO или на договор съгласно член 6 (1) (б) от DS-GVO и обработката се извършва чрез автоматизирани процеси, освен ако това е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на публична власт, която е възложена на администратора.

   

  Освен това, при упражняване на правото си на преносимост на данни съгласно раздел 20 (1) от DS-GVO, субектът на данните има право да получи прехвърлянето на лични данни директно от един администратор към друг, доколкото това е технически осъществимо и по начин, който да не засяга правата и свободите на другите.

   

  За да се установи правото на преносимост на данните, субектът на данните може по всяко време да се свърже със служителите на Schwank GmbH.

   

 • ж) Право на възражение

   

  Всички субекти, чиито лични данни се обработват, имат правото, дадено им от европейските директиви и регулаторния орган, по всяко време и по причини, произтичащи от конкретното им положение, да подадат възражение срещу обработването на техните лични данни, раздел 6 (1) (д) или (е) от DS-GVO. Това важи и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

   

  Schwank GmbH повече няма да обработва лични данни в случай на възражение, освен ако не можем да докажем непреодолими основателни причини за обработката, които надделяват над интересите, правата и свободите на субекта на данните, или обработката е с цел доказване, упражняване или защита на юридически искове.

   

  Ако Schwank GmbH обработва лични данни, за да осъществява пряка пощенска реклама, субектът на данните има правото да възрази по всяко време на обработката на лични данни за целите на тази реклама. Това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава пряка пощенска реклама. Ако лицето, за което се отнасят данните възразява срещу Schwank GmbH за целите на директния маркетинг, Schwank GmbH няма да обработва личните данни за тези цели.

   

  Освен това, субектът на данните има право по причини, произтичащи от конкретната му ситуация, да възрази срещу обработката на лични данни, свързани с тях, в Schwank GmbH за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели съгласно раздел 89 (1) от DS-GVO, освен ако подобна обработка не е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

   

  Ако даден субект на данни желае да упражни това право на възражение, той може да се свърже по всяко време с членовете на персонала на Schwank GmbH или с други служители.

 • Освен това, във връзка с използването на услугите на информационното общество, без да се засяга Директива 2002/58/ЕО, субектът на данни също е свободен да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използващи технически спецификации.

 • з) Автоматизирани решения в отделни случаи, включително профилиране

   

  Всички субекти, чиито лични данни се обработват, имат правото, дадено им от европейските директиви и регулаторния орган, да не подлежат на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което има правно действие върху тях или подобно значително ги засяга при условие, че решението (1) не се изисква за приключване или изпълнение на споразумение между субекта на данните и администратора, или (2) е разрешено от законодателството на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и че това законодателство е адекватно за защита на правата, свободите и законните интереси на субекта на данните, или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

   

  IАко решението (1) се изисква за приключване или изпълнение на споразумение между субекта на данните и администратора, или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, Schwank GmbH ще предприеме подходящи мерки за защита на правата и свободите както и законните интереси на субекта на данните, включително поне правото да получи намесата на служител от администратора, да изрази собствената си позиция и да оспори решението.

   

  Ако даден субект на данните желае да упражни права, свързани с автоматизирани решения, той може да се свърже с членовете на персонала на администратора по всяко време.

 •  

   и) Право на отмяна на съгласие за защита на данните

 •  

  Всички субекти, чиито лични данни се обработват имат правото, дадено им от европейските директиви и регулаторния орган, по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на лични данни.

   

  Ако субект на данни желае да упражни правото си да отмени дадено съгласие, той може по всяко време да се свърже с членовете на персонала на администратора.

   

10. Защита на данните в приложения и по време на процеса на кандидатстване

 

Администраторът събира и обработва личните данни на кандидатите за целите на обработката на заявленията. Обработката може да се извърши и по електронен път. Такъв е случаят, ако кандидат подаде на администратора съответните документи за заявлението по електронен път, например чрез електронна поща или чрез уеб формуляр, достъпен на уебсайта. Ако администраторът сключи договор за работа с кандидат, предадените данни ще се съхраняват за целите на трудовото правоотношение в съответствие със законовите разпоредби. Ако не е сключен трудов договор от администратора с кандидата, документите за кандидатстване ще бъдат автоматично заличени два месеца след обявяването на решението за отхвърляне, освен ако заличаването не изключва други законни интереси на администратора. Друг легитимен интерес в този смисъл например е тежестта на доказване в процедура по Закона за общото равенство (AGG).

 

11. Декларация за поверителност за прилагане и използване на Google Анализ (с функция за анонимност)

 

Администраторът е интегрирал компонента Google Анализ (с функция за анонимност ) на този уебсайт. Google Анализ е услуга за уеб анализ. Уеб анализът е придобиване, събиране и анализ на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Наред с други неща, услугата за анализ на уебсайтове събира данни за това коя уебстраница е дошла на друг уебсайт (т.нар. Референти), кои подстраници на уебсайта са били достъпни, или колко често и за каква продължителност е гледана въпросната подстраница. Уеб анализът се използва предимно за оптимизиране на уебсайта и анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

 

Оперативната компания за компонента Google Анализ е Google Inc., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, CA 94043-1351, САЩ.

 

Администраторът използва добавката „_gat._anonymizeIp“ за уеб анализи чрез Google Анализ. Чрез това допълнение IP адресът на достъпа до интернет на субекта на данните ще бъде съкратен и анонимизиран от Google, ако достъпът до нашия уебсайт е от държава-членка на Европейския съюз или от друга договаряща държава към Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

Целта на компонента на Google Анализ е да анализира посетителските потоци на нашия уебсайт. Наред с други неща, Google използва получените данни и информация за оценка на използването на уебсайта ни, за съставяне на онлайн отчети за нас, показващи дейностите на нашите уебсайтове и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт

 

Google Анализ използва бисквитка в технологичната информационна система на субекта на данните. Какво представляват бисквитките, вече беше обяснено по-горе. С използването на тази бисквитка Google има възможност да анализира използването на уебсайта ни. Всеки път, когато се осъществява достъп до една от страниците на този уебсайт, управляван от администратора на данни и съдържащ интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на технологичната информационна система на субекта на данните се инициира автоматично от съответния компонент на Google Анализ, данни за Google за целите на онлайн анализа. Като част от този технически процес Google ще бъде наясно с личните данни, като например IP адреса на субекта на данни, кои данни служат, наред с други неща, на Google за проследяване на произхода на посетителите и изборите, и впоследствие за разрешаване начисляването на комисионните.

 

Бисквитката съхранява лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на сайта на нашата уеб страница от субекта на данните. По време на всяко посещение на нашия уебсайт, личната информация, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се предава на Google в Съединените американски щати. Тази лична информация се съхранява от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде такива лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

 

Субектът на данните може да попречи на настройката на бисквитките чрез нашия уебсайт, както е показано по-горе, по всяко време чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и така постоянно да се противопостави на настройката на бисквитките. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка в технологичната информационна система на субекта на данните. В допълнение, вече зададена от Google Анализ бисквитка може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

 

Освен това, субектът на данните има възможност да възразява и да предотвратява събирането на данни, генерирани от Google Анализ, за използването на този уебсайт и обработката на тези данни от Google. За да направи това, субектът на данни трябва да изтегли и инсталира добавка за браузър чрез връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Тази добавка в браузъра информира Google Анализ чрез JavaScript, че не могат да се предават данни и информация за посещения на уебсайтове в Google Анализ. Инсталирането на добавката за браузъра се счита от Google за възражение. Ако по-късно технологичната информационна система на субекта на данните бъде изтрита, форматирана или преинсталирана, субектът на данните трябва да преинсталира добавката на браузъра, за да деактивира Google Анализ. Ако добавката на браузъра се деинсталира или деактивира от субекта на данните или от друго лице в обхвата на контрол, е възможно отново да инсталирате или да активирате добавката на браузъра.

 

Допълнителна информация и правилата за поверителност на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и на www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Анализ е обяснен по-подробно на адрес https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

 

12. Правна основа на обработката

 

Раздел 6 I б. а от DS-GVO служи на нашата компания като правно основание за обработка на операции, при които получаваме съгласие за определена цел на обработката. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е случаят например при обработката на операции, необходими за доставката на стоки или предоставянето на друга услуга или възнаграждение, обработката се основава на Раздел 6 I б. б от DS-GVO. Същото важи и за операциите по обработка, необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случаите на запитвания относно нашите продукти или услуги. Ако нашата компания е обект на правно задължение, изискващо обработка на лични данни, като например изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на раздел 6 I б. в от DS-GVO. В редки случаи може да се изисква обработка на лични данни, за да се защитят жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител на нашите помещения бъде ранен и името, възрастта, здравната застраховка или друга важна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. След това обработката ще се основава на раздел 6 I б. г от DS- GVO. В крайна сметка, операциите по обработката могат да се основават на раздел 6 I б. е от DS-GVO. Това е правното основание за операции по обработка, които не са обхванати от нито едно от гореспоменатите правни основания, ако обработката е необходима за защита на законните интереси на нашето дружество или трета страна, освен ако интересите, основните права и основните свободи на субектите на данни преобладават. Подобни операции по усъвършенстване са разрешени специално за нас, тъй като те са конкретно предвидени от европейския законодателен орган. В това отношение се счита, че може да се зачете законен интерес, ако субектът на данните е клиент на администратора (съображение 47, точка 2, DS- GVO).

 

13. Упълномощени интереси при обработката, които се преследват от Администратора, или от трета страна

 

 При обработката на лични данни, основаваща се на раздел 6 I б. е от DS-GVO, законният ни интерес е в осъществяването на нашия бизнес в полза на всички наши служители и акционери.

 

14. Продължителност на съхранение на личните данни

 

Критерият за продължителността на съхраняването на лични данни е съответният законоустановеният период на задържане. След изтичането на крайния срок съответните данни ще бъдат изтрити на рутинна основа, ако вече не се изисква изпълнение на договор или да сключване на договор.

 

15. Правни или договорни разпоредби за предоставяне на лични данни; необходимост от сключване на договор; задължение на субекта на данните да предостави лични данни; възможни последици от непредоставяне

 Поясняваме, че предоставянето на лична информация е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби), или може да бъде резултат от договорни споразумения (например подробности за изпълнителя). Понякога може да е необходимо да се сключи договор, че даден субект ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Например, субектът на данните трябва да ни предостави лична информация, когато нашата компания сключи договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би означавала, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен. Преди да ни предостави личните си данни, субектът на данните трябва да се свърже с някой от нашите служители. Нашият персонал ще информира лично субекта на данните на индивидуална основа, дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или се изисква за сключване на договора, дали има задължение за предоставяне на лични данни и последиците от непредоставянето им.

 

16. Наличие на автоматизирано вземане на решения

 

Като отговорна компания, ние се въздържаме от автоматично вземане на решения или профилиране.

 

Настоящата политика за поверителност беше предоставена от генератора на политиката за защита на личните данни на DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (Германското Общество за Защита на Данните), което действа като външен служител по защита на данните в Кьолн в сътрудничество с адвоката по защита на данните със седалище в Кьолн, Кристиан Золмеке [Christian Solmecke].

OTOПЛИTEЛHИ CИCTEMИ

СEPBИЗ

ИЗЧИCЛЯBAHE HA EHEPГИЯ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK